Класифікація господарських засобів за джерелами утворення

Наявні господарські засоби (активи) підприємства формуються за рахунок як власних, так і залучених коштів, або, як прийнято говорити, джерел. Тому господарські засоби підприємства за джерелами їх формування та цільовим призначенням класифікують на:

- джерела власних засобів;

- джерела залучених засобів.

До власного капіталу належать: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал,

нерозподілений прибуток, неоплачений капітал, вилучений капітал.

Основним елементом власного капіталу є статутний капітал, який утворюється за рахунок внесків засновників (учасників) у майно підприємства для забезпечення його діяльності, передбаченої установчими документами (статутом).

Величина статутного капіталу, а також рішення щодо його зміни (збільшення, зменшення) підлягають державній реєстрації.

Пайовий капітал утворюється за рахунок внесків членів кооперативу або інших товариств (споживчого

товариства, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок тощо), а також паїв членів колективних

сільськогосподарських підприємств, одержаних у результаті розподілу на паї колективної власності.

Додатковий капітал утворюється в процесі діяльності підприємства за рахунок дооцінки активів, вартості безоплатно одержаних необоротних активів від інших юридичних осіб та інших джерел.

Резервний капітал створюється за рахунок прибутку підприємства з метою усунення можливих у майбутньому тимчасових фінансових затруднень і забезпечення нормальної діяльності.

Нерозподілений прибуток — сума чистого прибутку підприємства, що залишилася в господарському обороті підприємства після списання використаного у звітному періоді прибутку.

Вилучений капітал відображає вартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників з метою їх перепродажу або анулювання. Вилучений капітал показує, що цей капітал належить підприємству, але не закріплений за конкретною особою. У разі анулювання викуплених в акціонерів акцій величина власного капіталу зменшується.

Неоплачений капітал показує суму заборгованості засновників (учасників) господарського товариства по внесках до статутного капіталу підприємства, тобто суму, яка на дату реєстрації підприємства заявлена, але фактично не внесена засновниками.

Оскільки капітал — це активи, що є реально на підприємстві і які залишаються після погашення боргових зобов'язань, то на суму неоплаченого капіталу зменшується величина власного капіталу і в балансі відображається в дужках, що означає «мінус».Таким чином, при визначенні за даними балансу величини власного капіталу на звітну дату до суми статутного капіталу додають суми додаткового, резервного капіталу і нерозподіленого прибутку і з одержаної суми вираховують неоплачений капітал, вилучений капітал, а також суму непокритих збитків (якщо вони мали місце).

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, забезпечує фінансову стійкість його розвитку. Збільшення власного капіталу свідчить про ефективність діяльності підприємства, зменшення є наслідком неефективної, збиткової діяльності, що може призвести до банкрутства.

До джерел залучених засобів (активів) підприємства, які тимчасово перебувають у господарському обігу підприємства, належать боргові зобов'язання по розрахунках, що виникають у підприємства в процесі діяльності і є тимчасовим джерелом утворення певної частини активів підприємства.

Під зобов'язаннями розуміють заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Юридичні і фізичні особи, яким внаслідок минулих подій підприємство заборгувало певні суми грошових коштів, називаються кредиторами, а сама заборгованість — кредиторською.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» з метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

- довгострокові;

- поточні;

- забезпечення майбутніх витрат і платежів; непередбачені зобов'язання.


8257369691466124.html
8257424943510082.html
    PR.RU™