Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

Лекція 4 (частина 2).Поведінка підприємства в умовах чистої конкуренції. Конкурентна стратегія підприємства в короткостроковому та довгостроковому періодах.

Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Поняття сукупного(валового), середнього і граничного доходу. Ринковий попит і попит на продукцію фірми в умовах досконалої конкуренції. Графічне відображення попиту, середнього, граничного і сукупного доходу підприємства. Максимізація прибутку або мінімізація збитків підприємства. Сукупний аналіз. Граничний аналіз. Пропозиції фірми і галузі в довгостроковому періоді.

Завдання на СРС. Вибір оптимальних обсягів випуску. Принцип співставлення сукупного доходу з сукупними витратами. Принцип співставлення граничного доходу з граничними витратами. Умови максимізації прибутку в математичному та графічному вигляді. Крива граничних витрат як крива пропозиції. Обмеження кривої попиту виробника.

Умови довгострокової рівноваги. Реакція на зменшення і збільшення попиту на довгостроковому часовому інтервалі фірми, галузі. Ефективний випуск в умовах досконалої конкуренції.

Тема 10. Монопольний ринок

Завдання на СРС.

Поведінка монополістичного підприємства.

Суть монополії. Види монополій: закриті, відкриті та природні. Ринкова влада, її наслідки. Фактори, які визначають ринкову владу. Вибір оптимальних обсягів виробництва, максимізація прибутку і визначення ціни. Регулювання цін на продукцію природної монополії. Реакція монополіста і чисто конкурентних фірм на встановлення урядом верхньої межі ціни, податків, субсидій. Аналіз ринкової влади різних виробників. Цінова дискримінація, Суть, умови її діяльності.

Тема 11.Олігополія та монополістична конкуренція.

Завдання на СРС.

Поведінка підприємства на комбінованих ринках. Ринок монополістичної конкуренції та його властивості. Ситуація на ринку монополістичної конкуренції. Ринково-продуктова стратегія підприємства (ціна і обсяги виробництва).Прибутки і збитки підприємства в короткостроковому періоді. Умови беззбитковості в довгостроковому періоді. Нецінова конкуренція. Ефективність монополістичної конкуренції. Олігополія і економічна ефективність. Можливості державного регулювання при олігополії.

Олігополія і її суть. Стратегія поведінки олігополістичних фірм. Ціноутворення і максимізація прибутку. Олігополія і економічна ефективність. Можливості державного регулювання при олігополії.Тема 12. Ринки факторів виробництва.

Завдання на СРС.

Особливості ринків факторів виробництва. Ситуація на ринках факторів виробництва. Взаємодія ринків. Попит на працю та ринкова пропозиція праці в умовах досконало конкурентного ринку. Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Капітал як фактор виробництва. Оцінка доцільності капіталовкладень. Споживання та інвестиції. Вплив різних факторів виробництва на ситуацію на ринках. Аналіз інвестиційних рішень. Поняття дисконтової величини. Ринок землі.

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

Завдання на СРС.

Поняття загальної ринкової рівноваги. Ефективність економіки у виробничій сфері. Крива виробничих можливостей та крива байдужості споживача. Оптимальний розподіл ресурсів. Критерії оцінки добробуту. Ефективність обміну. Ефективність виробництва та ефективність споживання.

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

Завдання на СРС.

Неоінституціональна теорія співіснування економічних організацій у різних формах.Фірма. Розподіл ресурсів.Трансакційні витрати. Інститути. Права власності. Інтерспецифічні ресурси.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.

Курсова робота стимулює розвиток творчого мислення, закріплює навички самостійної науково-дослідної роботи і є важливою ланкою у системі опанування студентами своєї спеціальності. Вона являє собою самостійне дослідження, яке виконується під час вивчення кредитного модуля. На виконання курсової роботи передбачено 36 год. самостійної роботи студентів.

Мета курсової роботи - поглиблення, закріплення і узагальнення теоретичних знань, практичних навичок, які одержані студентами під час навчання та їх застосування при вирішення конкретних фахових завдань, поглиблення вмінь стосовно пошуку ефективних рішень, підготовка фахівців до самостійної практичної роботи.Основними завданнями курсової роботи є:

- застосування теоретичних знань під час розрахунків показників економічної та господарської діяльності підприємства;

- осмислення процесу виробництва, аналіз проблем, які супроводжують процес виробництва, ознайомлення з необхідними виробничими факторами;

- застосування знань для вирішення конкретних економічних завдань.

Вимоги до написання курсової роботи наведені в методичних вказівках до написання курсової роботи з кредитного модуля «Мікроекономіка».

Графічний матеріал має бути не сканований, а виконаний самостійно. Оформлення: шрифт Times New Roman, 14 розмір, інтервал - 1,5. Параметри сторінки: верхнє поле – 25, нижнє – 35, внутрішнє – 25, зовнішнє -10 мм.


8260156273980262.html
8260209634872847.html
    PR.RU™