Маусымдық жылулық жүктеме

Жылулық жүктемелердің есептік кейіптемелері.1) Жылыту

Жылыту үшін жылулық жүктеме Qо келесі кейіптемеден анықталады:

Qо = Qт + Qи – Qтв ,

мұнда Qт – бөлменің сыртқы қоршауларының жылуды жоғалтуы; Qи –инфильтрация салдарынан жылудың жоғалуы; Qтв – ішкі жылу бөлінулер.

а) жылуөту салдарынан жылуды жоғалту

Qт =

мұнда К – қоршаудан жылуөту еселеуіші, Вт/(м2∙К); F – қоршаудың ауданы, м2; –есептелген температуралар құламасына түзету енгізуші еселеуіш (ғимараттың жоғарғы және төменгі қабатының қоршаулары үшін енгізілген); tв, tн5 – ішкі және сыртқы температураның есептелген мәндері.

Ғимараттың төбесі үшін 0,75÷0,9, жертөлесі үшін 0,5÷0,7.

Жуық есептеулерүшін (іріленген көрсеткіштер бойынша) келесі кейіптемеден қолданады:

Qт = q0 V (tв – tн),

мұнда q0 – ғимараттың меншікті жылулық сипаттамасы (ғимараттың меншікті жылу жоғалтуы), Вт/(м3·○С); V – ғимараттың сыртқы өлшемдері арқылы анықталған көлемі, м3; q0 – жуықталған кейіптеме бойынша есептейді не болмаса анықтамалық мәліметтерден алады.

б) инфильтрация салдарынан жылудың жоғалуы;

Qи = 0,28 k*, (4.6)

мұнда Gi – инфильтрация салдарынан i -інші қоршау арқылы өткен ауа мөлшері, кг/сағ; − ауаның меншікті массалық жылу сыйымдылығы, = 1 кДж/(кг∙○С); N – қоршаулар саны; k* – қоршау арқылы өтерде ауаның жылынуын ескеруші еселеуіш; k* = 0,7 – үш түпті панельдер мен терезелердің түйісетін тұстарын ескеруші еселеуіш; k* = 0,8 – әр түпті панельдер мен терезелердің түйісетін тұстарын ескеруші еселеуіш.

Есептеулерді ықшамдау үшін инфильтрация еселеуішін енгізеді

, (4.7)

мұнда b – инфильтрация тұрақтысы, с/м, (тәжірибеден анықтаған); – ғимараттың биіктігі; b = 0,035+0,04 – өнеркәсіптік ғимараттар; b = 0,008÷0,01 – екі түпті әйнектелген тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін; g – еркін түсу үдеуі, м/с2; Тн, Тв – сыртқы және ішкі ауаның абсолюттік температурасы, К; – желдің жылдамдығы, м/с.Сонымен сыртқы қоршаулар мен инфильтрация салдарынан жылуды жоғалту

qот V (tв – tнр). (4.8)

Сыртқы орта температурасының ілездік мәні үшін tн

Qот = (1+ ) q0 V (tв – tн). (4.9)

Екі теңдеуді (6.8) және (6.9) салыстырудан, жылытуға кететін нақты жылу мөлшері ∆t = (tв – tн) температуралар құламасына тура пропорционал болатыны көрінеді

Qот = (tв – tн)/(tв – tн5) (4.10)

в) Ішкі жылу бөлінулер

Жалпы жағдайда

Qтв = Qлюд + Qоборуд + Qэлектр + Qмат + Qсолн.рад. + Qтехн.проц.

Тұрғын пәтерлерде тұрмыстық жылу бөлінулерді Qбыт, Вт, келесі кейіптемеден анықтайды:

= Qбыт = 21 Fпл (4.11)

2) желдету

Желдетуге шығындалатын жылу мөлшерін жергілікті желдету жүйесінің жобасынан немесе ғимараттың типтік жобасынан қабылдайды, ал нақты жұмыс жасайтын қондырғылар үшін олардың пайдаланымдық мәліметтерінен қабылдайды.

Желдетуге шығындалған жылу мөлшері Qв, Вт, тең

Qв = m Vв св (tв.г – tн) (4.12)

мұнда m – ауаны алмастыру саны, 1/с немесе 1/ч;Vв – желденетін ғимарат көлемі, м3; св – ауаның көлемдік жылу сыйымдылығ, св = 1260 Дж/(м3∙К); tв.г – бөлмеге жылытылып берілген ауаның температурасы, ○С; tн – сыртқы ортаның температурасы, ○С.Ыңғайлы болу үшін (6.12) кейіптемесін келесідей түрлендіреді

(4.13)

мұнда qв – меншікті желдетулік жылу шығыны , Вт/м3∙○С; Vв.н – желденетін ғимараттың сыртқы көлемі, м3.

Қоғамдық үйлерді желдетуге шығындалған жылу туралы мәліметтер болмаған жағдайда оны келесі кейіптемеден анықтайды

Qв = , (4.14)

мұнда Кв – қоғамдық ғимараттарды желдетуге шығындалған жылуды ескеруші еселеуіш. Кв = 0,4; Кобщ – қоғамдық ғимараттарды жылытуға шығындалған жылуды ескеруші еселеуіш. Кобщ 0,25; – 1 м2 тұрғын ауданды жылытуға қажет максималдық жылу мөлшерін анықтайтын іріленген көрсеткіш, Вт/м2; – тұрғын аймақтың ауданы , м2.


8263730012657593.html
8263811850800123.html
    PR.RU™