Анотація. В анотації подається короткий зміст виконаної роботи

В анотації подається короткий зміст виконаної роботи. Анотація складається автором державною, або російською чи однією з іноземних мов, обсяг кожного з трьох ідентичних текстів - у межах 150 слів.


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………...……………..6

Розділ 1. Теоретичні засади корекційно-реабілітаційної

допомоги дітям з порушеннями зору…………………..…….....…………....9

1.1. Особливості психофізичного розвитку дітей, що мають

порушення зору…………………………………………..…………………...….9

1.2. Зміст корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми,

що мають порушення зору………………………………….……………...…..16

Розділ 2. Практичні аспекти корекційно-реабілітаційної

роботи з дітьми, що мають порушення зору……………………………….23

2.1. Діагностика стану розвитку зорового сприймання

в предметно-практичній діяльності дітей……………………………………..23

2.2. Методичні поради щодо організації корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають порушення зору……………………………….…34

Висновки………………………………...…………………………..…...42

Список використаної літератури……………………...………….…..45

Додатки……………………………………………..…………………....51


ВСТУП

Упродовж сучасного етапу становлення незалежної України як демократичної держави формується нове ставлення суспільства до дітей, що мають особливі освітні потреби, нове бачення шляхів та механізмів їх успішної соціалізації й інтеграції в соціум. У цьому контексті особливого значення набуває переорієнтація змісту корекційної дошкільної освіти, головними пріоритетами якої проголошено “…забезпечення сприятливих умов для розвитку всіх дітей, незалежно від глибини та часу порушення психофізичного розвитку, поваги до прав дитини на збереження своєї індивідуальності при реалізації базисного змісту навчання і виховання” [30, 5].

Особливої науково-практичної значущості набувають питання корекційно-реабілітаційної допомоги дітям, у тому числі й із розладами зору, взаємодії психолого-педагогічного та медичного персоналу з метою попередження і корекції вторинних відхилень, а також оволодіння новими педагогічними технологіями з урахуванням особистісно орієнтованої парадигми освіти, що сприяло б індивідуалізації навчання та виховання дитини в умовах дошкільного закладу і сім’ї, використання нових моделей обладнання приміщень зі створенням умов для індивідуальних корекційних занять.

Проблема навчання та виховання дітей дошкільного віку, що мають порушення зору, є предметом численних наукових розвідок сучасних дослідників. Науковці (Л. Вавіна [2 – 4], Т. Дегтяренко [11 – 15], І. Гудим [7 – 10], С. Кондратенко [22], Л. Плаксіна [26 – 27], В. Ремажевська [30] та ін.) вивчають особливості психофізичного розвитку дошкільників із порушеннями зору та розробляють науково-методичні підходи до складових змісту їхнього навчання. Окремі аспекти розвитку та формування соціально-перцептивного досвіду дошкільників у спеціальних ДНЗ досліджуються Л. Артемовою, Л. Григор’євою [6], Є. Синьовою [35 – 36], Г. Сушковою [38], С. Федоренко [41 – 42] та ін.Водночас, відзначаючи результативність проведених теоретичних і теоретико-прикладних досліджень з означеної проблеми, багато питань комплексної корекційної допомоги дітям із порушеннями зору не знайшли свого вирішення. Зокрема актуальною є розробка змісту комплексної корекційно-реабілітаційної допомоги дітям із порушеннями зору в умовах традиційного загального дошкільного навчального закладу, шляхи та можливості співпраці медичних і педагогічних служб у наданні такої допомоги тощо. Це й стало передумовою визначення теми дипломної роботи: “Корекційно-реабілітаційна робота з дітьми, що мають порушення зору”.

Об’єкт дослідження– навчання та виховання дітей дошкільного віку з порушеннями зору.

Предмет дослідження–корекційно-реабілітаційна робота з дітьми, що мають порушення зору.

Мета дипломної роботиполягає утеоретичному обґрунтуванні особливостей корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми дошкільного віку, що мають порушення зору.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

– проаналізувати особливості психофізичного розвитку дітей, що мають порушення зору;

– охарактеризувати зміст корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, що мають порушення зору;

– дослідити діагностику стану розвитку зорового сприймання в предметно-практичній діяльності дітей;

– обґрунтувати методичні поради щодо організації корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають порушення зору.

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження:

– теоретичні: аналіз, систематизація та узагальнення теоретичних даних, представлених у психолого-педагогічній літературі;

– емпіричні: спостереження за організацією навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі, бесіди з вихователями.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у можливості використання основних положень і теоретичних висновків дослідження у роботі сучасних дошкільних навчальних закладів України, а також при написанні курсових, бакалаврських та дипломних робіт.Структура та обсяг роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури (44 найменування), 3 додатки.8264467208227300.html
8264507319378806.html
    PR.RU™